وظایف شورا عبارت است از :
1-
فراهم آوردن زمینه وتمهیدات لازم به منظور تحکیم مبانی فرهنگ اسلامی ومقابله با تهاجم فرهنگی .
2-
شناخت استعدادها وخلاقیتهای انسانی در ابعاد گوناگون و فراهم نمودن زمینه برای رشد و شکوفائی و به فعلیت رساندن آنها .
3-
ایجاد زمینه برای گسترش فرهنگ استفاده بهینه از منابع عمومی و ثروت های ملی با تاکید بر فرهنگ کار ، وجدان کاری وانضباط اقتصادی .
4-
ایجاد زمینه های لازم در برنامه ریزی بخش های حوزه مسئولیت وزارت در جهت حفظ مبانی ارزشی .
5-
ایجاد زمینه های لازم برای استفاده از ابزار جدید فرهنگی و ارتباطی در جهت ارتقاء دین باوری وتقویت معنویت و روحانیت معنوی انسانی .
6
حمایت از فعالیت های فرهنگی در مجموعه سازمانها و شرکتهای تابعه وزارتخانه .
7-
هماهنگ نمودن برنامه های واحد ها وتشکل های فرهنگی رسمی و غیر رسمی فعال در وزارتخانه و شرکتهای تابعه از قبیل : فرماندهی بسیج وایثارگران ، انجمنهای اسلامی ، شورای اقامه نماز ، شورای احیاء امر به معروف ونهی از منکر و غیره .
8-
بسط روحیه مشارکت وجلب همکاری کارکنان در امور فرهنگی از طرق مختلف .
9-
تشکیل شورا های فرهنگی در کلیه استانها و شرکت های تابعه با عضویت 5تا 7 نفر .
10-
برآورد وپیش بینی بودجه ، برنامه سالانه وتصویب آن در شورا .
وظایف دبیرخانه :
1–
بررسی و تحقیق از وضعیت موجود فرهنگی وزارتخانه وشرکتها ونیز شناخت وطبقه بندی امکانات وسازوکارهای فرهنگی از قبیل روابط عمومی ها ، نشریات و ستاد ها ، واحد هاو تشکل های مختلف فعال در امور فرهنگی و...
2-
ارائه پیشنهاد و برنامه اجرایی در امور فرهنگی ( کوتاه مدت وبلندمدت ) جهت طرح وتصویب در شورا .
3-
ایجاد اتاق فکر برای استفاده از نظر پژوهشگران وصاحبنظران علمی در امور فرهنگی.
4-
برنامه ریزی برای استفاده مطلوب از امکانات وسازوکارهای موجود در واحد های اشاره شده در بند 1/5 متناسب با سیاستهای اعلام شده از طرف شورا .
5-
برقراری ارتباط با سازمانها ، نهادهای فرهنگی کشور ، حوزه ، دانشگاه ، صاحبنظران به منظور استفاده از کمکها ونظرات آنان در جهت پیشبرد امور فرهنگی .
6-
ایجاد هماهنگی در امور فرهنگی شرکتها در مرکز و استانها در جهت اجرای مصوبات وتحقق اهداف شورا.
7-
برقراری ارتباط فرهنگی دوسویه بین وزارت وشرکتهای تابعه از یک طرف با مشارکت دادن وهمکاران وخانواده های آنها واز طرف دیگر با عموم مردم افراد جامعه .
8-
برگزاری جشنواره ها ، همایش ها وبرنامه های آموزشی مورد نیاز همکاران وایجاد روحیه مشارکت جمعی .
تبصره : در جهت اجرائی کردن وظایف فوق الذکر کلیه واحد ها ی فرهنگی و ذیربط وزارتخانه وشرکتهای تابعه با دبیر خانه همکاری لازم را خواهند نمود.
وظایف دبیر شورا :
1-
تنظیم دستور جلسات و برنامه کار شورا وپیشنهاد به رئیس شورا جهت دعوت از اعضاء در امور فرهنگی .
2-
دعوت از اعضاء شورا برای حضور در جلسه وانجام هماهنگی های لازم به منظور برگزاری جلسات شورا.
3-
ثبت موضوعات مطروحه در جلسات شورا و تهیه گزارش از آنها ونگهداری سوابق ونظرات ارائه شده در هر جلسه
4-
ابلاغ نظرات ومصوبات شورا به اعضاء وواحد های ذیربط .
5-
هماهنگی با کلیه اعضاء ومسئولان ومدیران ستادی جهت اجرای مصوبات شورا .
اهم وظایف رئیس شورا :
1-
انعکاس سیاستهای کلان فرهنگی کشور و وزارتخانه به اعضاء شورا .
2-
رهبری مناسب شورا برای بهینه سازی برنامه ریزی ، اجراء وارزیابی مصوبات آن .
3-
گزارش اقدامات ومصوبات شورا به مقام وزارت یا شورای معاونین و در صورت لزوم ابلاغ مصوبات شورا جهت اجرای آنها .