پرش به محتوای اصلی

 

 ماده 1 : بودجه واعتبارات:
منابع مالی مورد نیازبرای امورفرهنگی از بودجه وزارت وشرکتهای تابعه پیش بینی وتامین می گردد.
تبصره اول: برحسب ضرورت ونیاز اعتبارات فوق العاده از محل صرفه جویی شرکتها ویااز محل سایر منابع درشرکتها تعیین وابلاغ خواهد شد.
تبصره دوم:منابع مالی مورد نیازبرای امورفرهنگی از محل بودجه نیم درصد (5%) فرهنگی بند (ی) ماده104 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی تامین می گردد.
ماده2 :
جلسات شورای اجرایی فرهنگی حداقل 15 روز یکباروشورای هماهنگی حداقل هرسه ماه یکباروجلسات اتاق فکرنیز بنا به اقتضائات با دعوت قبلی دبیرشورا برگزار خواهد شد و درمواقع لازم بنا به پیشنهاد هریک از اعضاء وموافقت رئیس شورا جلسات فوق العاده برگزارخواهد شد.
ماده 3 :
دستور جلسات شورا باید قبلا به اعضاء اطلاع داده شود.اعضا ء شورا میتوانند پیشنهادها ونظرات خودرا درموقع تشکیل جلسه کتباً یا شفاهاً مطرح نمایند ودرصورت لزوم قبل از تشکیل جلسه از طریق دبیرشورا برای مطالعه اعضاء ارسال نمایند.
تبصره : درمواقع فوری که جلسات بصورت فوق العاده تشکیل می شود ابلاغ کتبی دستور جلسات لازم نیست.


ماده 4:
جلسات شورا باحضور حداقل 5 نفراز اعضاء رسمیت داشته ومصوبات شورا با اکثریت آراء حاضرین معتبرخواهدبود.
ماده 5:
اعضای شورای فرهنگی استان عبارتند از:
1-
مدیرکل پست استان (به عنوان رئیس شورای فرهنگی(
2-
مدیرکل پست بانک استان.
3-
یک نفرروحانی به انتخاب مسئول واحد اعزام مبلغ وزارتخانه .
4-
یک نفر نماینده بسیج به انتخاب فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارتخانه .
5-
یک نفر نماینده ایثارگران به انتخاب مسئول امورایثارگران وزارتخانه.
6-
یک نفر نماینده از موسسه فرهنگی ، ورزشی پیام.
7-
یک نفر نماینده ا ز روابط عمومی به انتخاب مدیر کل روابط عمومی وزارتخانه.
تبصره اول: دراستان هائیکه اداره کل دیگری از مجموعه وزارت متبوع وجود داشته باشد مدیرکل آن اداره عضو شورای فرهنگی استان است.
تبصره دوم:اعضاء شورا میتوانند درجلسات خود باهماهنگی وهمفکری درسطح استان اشخاص ذی صلاحی را برای استفاده ازهمفکری آنان، دعوت نمایند.
تبصره سوم: اعضاء شورا دراولین جلسه با دعوت رئیس شورای فرهنگی استان ، یک نفررا به عنوان دبیرانتخاب وبه دبیرخانه شورای فرهنگی وزارتخانه اعلام نمایند.
ماده 6:
اعضای شورای فرهنگی شرکتهای تابعه وزارتخانه( پست_ پست بانک_ ارتباطات زیرساخت_ فناوری اطلاعات_ خدمات هوایی پیام_ سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی_ مرکز تحقیقات مخابرات ایران_ دانشکده علمی کاربردی پست ومخابرات ایران_ سازمان فضایی_ مؤسسه فرهنگی ورزشی ورفاهی پیام) عبارتنداز:
1-
بالاترین مقام شرکت یا اداره کل یا یکی ازاعضاء هیئت مدیره یا معاونان به انتخاب وی.
2-
یک نفرروحانی به انتخاب مسئول واحد اعزام مبلغ وزارتخانه
3-
یک نفر نماینده بسیج به انتخاب فرمانده بسیج وزارتخانه
4-
یک نفر نماینده ایثارگران به انتخاب مسئول امورایثارگران وزارتخانه
تبصره اول : چنانچه فرد یاافرادی درامورفرهنگی واثرگذاری معنوی درآن شرکتها وادارات فعال هستند با تشخیص مدیرشرکت یا اداره کل میتوانند عضو شورا باشند.
تبصره دوم: احکام اعضای شورای فرهنگی استان یا شرکتها پس از تایید توسط رئیس شورای فرهنگی وزارتخانه صادر
می گردد.
تبصره سوم: کلیه شوراهای فرهنگی موظفند هر 3 ماه یکبار گزارشی ازصورتجلسات وفعالیتهای انجام شده را به دبیرخانه شورای فرهنگی وزارتخانه ارسال نمایند.

ماده 7:
هرگونه تغییر واصلاح درمواد این آیین نامه باتایید اکثریت اعضاء شورا وتصویب وزیرارتباطات فناوری اطلاعات امکان پذیرخواهد بود.